امروز : سه شنبه 8 خرداد 1403 بروزرسانی:1403/03/06
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
130قانون بودجه سال 1395 کل کشور1395/05/12 
فایلهای پیوست
ردیف:1 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول تيرماه سال 1394
ردیف:2 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول تيرماه سال 1394
ردیف:3 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم تيرماه سال 1394
ردیف:4 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم تيرماه سال 1394
ردیف:5 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم تيرماه سال 1394
ردیف:6 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم تيرماه سال 1394
ردیف:7 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته چهارم تيرماه سال 1394
ردیف:8 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته چهارم تيرماه سال 1394
ردیف:9 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته آخر تيرماه سال 1394
ردیف:10 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته آخر تيرماه سال 1394
ردیف:11 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول مردادماه سال 1394
ردیف:12 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول مردادماه سال 1394
ردیف:13 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم مردادماه سال 1394
ردیف:14 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم مردادماه سال 1394
ردیف:15 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم مرداد ماه سال 1394
ردیف:16 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم مرداد ماه سال 1394
ردیف:17 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته چهارم مرداد ماه سال 1394
ردیف:18 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته چهارم مرداد ماه سال 1394
ردیف:19 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول ارديبهشت ماه سال 1394
ردیف:20 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول ارديبهشت ماه سال 1394
ردیف:21 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم ارديبهشت ماه سال 1394
ردیف:22 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم ارديبهشت ماه سال 1394
ردیف:23 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم ارديبهشت ماه سال 1394
ردیف:24 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم ارديبهشت ماه سال 1394
ردیف:25 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته چهارم ارديبهشت ماه سال 1394
ردیف:26 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته چهارم ارديبهشت ماه سال 1394
ردیف:27 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول خردادماه سال 1394
ردیف:28 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول خردادماه سال 1394
ردیف:29 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم خردادماه سال 1394
ردیف:30 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم خردادماه سال 1394
ردیف:31 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم خردادماه سال 1394
ردیف:32 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم خردادماه سال 1394
ردیف:33 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته چهارم خردادماه سال 1394
ردیف:34 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته چهارم خردادماه سال 1394
ردیف:35 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول شهريورماه سال 1394
ردیف:36 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول شهريورماه سال 1394
ردیف:37 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته آخر شهريورماه سال 1394
ردیف:38 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته آخر شهريورماه سال 1394
ردیف:39 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته چهارم شهريورماه سال 1394
ردیف:40 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته چهارم شهريورماه سال 1394
ردیف:41 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول مهرماه سال 1394
ردیف:42 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول مهرماه سال 1394
ردیف:43 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم مهرماه سال 1394
ردیف:44 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم مهرماه سال 1394
ردیف:45 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم مهرماه سال 1394
ردیف:46 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم مهرماه سال 1394
ردیف:47 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته آخر آبان ماه سال 1394
ردیف:48 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته آخر آبان ماه سال 1394
ردیف:49 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم شهريورماه سال 1394
ردیف:50 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم شهريورماه سال 1394
ردیف:51 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته آخر مهرماه سال 1394
ردیف:52 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته آخر مهرماه سال 1394
ردیف:53 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته دوم آبان ماه سال 1394
ردیف:54 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته دوم آبان ماه سال 1394
ردیف:55 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته سوم آبان ماه سال 1394
ردیف:56 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته سوم آبان ماه سال 1394
ردیف:57 ميانگين قيمت عمده فروشي آبزيان درهفته اول آبان ماه سال 1394
ردیف:58 ميانگين قيمت خرده فروشي آبزيان درهفته اول آبان ماه سال 1394
تصاویر پیوست