امروز : جمعه 29 تیر 1403 بروزرسانی:1403/04/27
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
No records to display.
فایلهای پیوست
ردیف:1 نامه درخصوص واحدهاي توليدي رقابت پذيرو اقدامات قانوني
ردیف:2 آيين نامه اجرايي بند الف ماده 9 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير
ردیف:3 ارسال جدول توزيع استاني قراردادعامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه اي بخش آب و كشاورزي
ردیف:4 ارسال جدول توزيع استاني قراردادعامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه درگردش
ردیف:5 ارسال جدول توزيع استاني قراردادعامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه اي بخش آب و كشاورزي
ردیف:6 جداول ارسالي توزيع استاني قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي تسهيلات سرمايه اي
ردیف:7 جدول توزيع استاني قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه اي بخش آب و كشاورزي
ردیف:8 طرح بيمه آزمايشي ماهيان پرورشي در قفس
ردیف:9 تسهيلات ارزي ميان مدت و انعقاد قرارداد يك ميليارددلاري
ردیف:10 بيمه طرحهاي آزمايشي
ردیف:11 جدول طرح كمكهاي فني اعتباري براي افزايش توليد آبزيان سال 1393
ردیف:12 نامه طرح كمكهاي فني اعتباري براي افزايش توليد آبزيان سال 1393
ردیف:13 ارسال بخشنامه شماره 863 دستورالعمل اجرايي و حسابداري اعطاي تسهيلات ريالي
ردیف:14 تخصيص اعتباراز محل اعتبار صندوق توسعه ملي به طرح هاي توسعه واحدهاي گلخانه
ردیف:15 انعقاد نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ريالي مصوب هيات عامل صندوق توسعه ملي
ردیف:16 دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي سال 1394
ردیف:17 نامه درخصوص دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي سال 1394
ردیف:18 دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي بر اساس قراردادشماره 94/105مورخ 94/2/28
ردیف:19 بخشنامه 904 - دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي سال 94
ردیف:20 نامه درخصوص دستورالعمل درخواست صدور مجوز تسهيلات مالي و خارجي (فاينانس)
ردیف:21 دستورالعمل درخواست صدورمجوز استفاده از تسهيلات مالي و خارجي (فاينانس)
ردیف:22 ارسال پيوست نامه 1073 / 94 / ص مورخ 7/15 درخصوص موافقت با شرايط اعلامي صندوق توسعه ملي
ردیف:23 ارسال پيوست نامه 1030 / 94 مورخ 94/7/6درخصوص موافقت با شرايط اعلامي صندوق توسعه ملي
ردیف:24 ارسال تصوير نامه 2436 / 402 / 43 درخصوص ارسال دستورالعمل اجراي پرداخت تسهيلات با نرخ سود ترجيهي
ردیف:25 جدول توزيع استاني اعتبارات قراردادهاي عامليت تسهيلات ريالي ايثارگران
ردیف:26 ارسال پيوست نامه شماره 1058 / 94 / ص درخصوص موافقت با شرايط اعلامي صندوق توسعه ملي
ردیف:27 اختصاص مبلغ 20000 ميلياردريال از منابع داخلي بانك كشاورزي جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان
ردیف:28 ارسال توزيع استاني اعتبارات 15 درصدي ايثارگران صندوق توسعه ملي
ردیف:29 ارسال اصلاحيه ماده 4 آيين نامه اجرايي بندهاي ج و د تبصره 11 قانون بودجه سال 1394 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 56243 / ت 52134 مورخ 94/5/6
ردیف:30 ارسال ابلاغيه اجراي بيمه آزمايشي سازه و تجهيزات قفس هاي ماهيان پرورشي مربوط به سال زراعي 94 - 95
ردیف:31 نامه درخصوص دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل صندوق توسعه ملي سال 94
ردیف:32 بخشنامه 904- دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي
ردیف:33 خلاصه شرايط بيمه ماهيان سردآبي - پيوست نامه شماره 29176 مورخ 94/9/18
ردیف:34 ارسال ابلاغيه اجراي بيمه آزمايشي سازه و تجهيزات قفس هاي ماهيان پرورشي مربوط به سال زراعي 94 - 95
ردیف:35 ابلاغ دستورالعمل اجرايي مصوبه شماره 56243 / ت و 52134 هيات محترم وزيران
ردیف:36 ابلاغيه تخصيص مرحله اول بانك كشاورزي - دستورالعمل اعتباري و مالي و پرداخت تسهيلات يارانه دار بابت طرح افزايش توليد آبزيان
ردیف:37 تفاهمنامه 1394105818- قراردادعاملين اعطاي يارانه كاهش سودتسهيلات اعطايي بانك از محل اعتبارات قانون بودجه سال 94
ردیف:38 طرحهاي آزمايشي بيمه آبزيان
تصاویر پیوست