امروز : سه شنبه 8 خرداد 1403 بروزرسانی:1403/03/06
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
155پروانه بهره برداری استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی1397/04/04
فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از: پروانه بهره برداری  استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی
اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.
 
160 موافقت اصولی استخرهای دومنظوره کشاورزی و پروزش ماهی1397/04/04
 فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از:صدور و تمدید موافقت اصولی
اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است

285دستورالعمل مواجهه با سیل مزارع آبزی پروری
1401/05/12 
157 مجوز تاسیس استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی1397/04/04
فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از: مجوز تاسیس استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی
اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.
 
161مجوز توسعه استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی 1397/04/04
فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از: مجوز توسعه استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است
 
174مجوز پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی و دریایی1397/04/04

 فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از مجوز پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی و دریایی..

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است


175مجوز تولید بچه ماهی1397/04/04

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از: مجوز نوسازی و بهسازی استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.

169مجوز نوسازی و بهسازی استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی1397/04/04

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از: مجوز نوسازی و بهسازی استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است
176مجوز پرورش ماهیان زینتی1397/04/04

فعالیتهایی که در این خدمت قرار میگیرند عبارتند از صدور مجوز پرورش ماهیان زینتی.

اجرای فرآیندهای صدور مجوزها ی این خدمت طبق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.

0   
Data pager
12
 Page 1 of 2, items 1 to 10 of 11.
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست