اهداف و وظائف

1- هدايت هماهنگي و اجراء کليه پروژه ها ، طرح ها و برنامه هاي مصوب پيرامون فعاليت هاي آبزي پروري در چارچوب دستورالعمل هاي ابلاغ شده ستاد و تهيه گزارش هاي لازم

2- ايجاد هماهنگي با بخش هاي اقتصادي ذيربط در ارتباط با تأمين اراضي ، آب ، برق ، تسهيلات مالي و ساير امکانات و تجهيزات مورد نياز زيربخش هاي توليدي براساس طرح هاي توسعه اي مصوب از طريق همکاري في مابين واحدهاي برنامه ريزي و نظارت توليدي تعريف شده در معاونت آبزي پروري و برنامه ريزي و بودجه در معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع استان و ستاد سازمان حسب ضرورت تعريف شده از سوي سازمان شيلات ايران با حفظ رعايت کليه قوانين مربوطه

3- برنامه ريزي توليد با روش هاي موجود و فناوري هاي نوين پرورش (مانند پرورش در قفس) در منابع آبي مستعد پرورش آبزيان و نظارت بر آن ، تنظيم و پيشنهاد پروژه ها ، طرح ها و برنامه هاي توسعه اي تکثير و پرورش آبزيان منطبق بر تکاليف و اهداف برنامه اي سازمان شيلات ايران از طريق هماهنگي لازم با دستگاه هاي ذيصلاح استان

4- همکاري با سازمان هاي مرتبط غيردولتي عام از جمله سازمان نظام مهندسي کشاورزي براساس ضوابط و قوانين مصوب و نظارت بر عملکرد آنها و ارائه گزارش دوره اي به سازمان شيلات ايران

5- برنامه ريزي ، نظارت و هدايت کليه فعاليت هاي مربوط به صيد و صيادي در طول سواحل استان براساس استانداردها و برنامه هاي مصوب و دستورالعمل هاي ابلاغ شده ستادي سازمان شيلات ايران ، تشکيل کميسيون هاي لازم استاني و ارائه گزارشات تحليلي از پيشرفت اجراي برنامه هاي مصوب به سازمان مذکور، استانداري و سازمان مديريت استان به صورت دوره اي و مقطعي حسب ضرورت

6- پايش مستمر منابع آبي تحت حاکميت به منظور بررسي خسارت هاي احتمالي وارده به منابع آبزي و پيگيري حقوقي مربوطه از طريق مراجع قانوني از طريق همکاري واحدهاي حفظ و بهسازي و امور حقوقي استان و حسب ضرورت واحدهاي متناظر ستادي

7- برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي صيد و صيادي و حفاظت از منابع آبزيان ، تعيين فصل صيد، نقاط مورد نياز حفاظت و پايش از طريق برنامه ريزي هاي تعريف شده مربوطه مبتني بر دستورالعمل ها و آيين نامه هاي ارائه شده از سوي معاونت صيد استان، سازمان شيلات ايران ، کميسيون هاي مصوب و همکاري در تعيين کيفيت و کميت منابع مورد نياز در امر بازسازي

8- برنامه ريزي ، نظارت و هدايت کليه فعاليت هاي عمل آوري و توليد فرآورده هاي شيلاتي از جمله ميزان مورد نياز به صنايع فرآوري و تبديلي ، براساس استانداردها و برنامه هاي مصوب و دستورالعمل هاي ابلاغ شده از سوي سازمان و ارائه گزاشات تحليل از پيشرفت فعاليت هاي مزبور

9- پيگيري امور مربوط به تأمين اعتبارات و تسهيلات بانکي مورد نياز از منابع اعتباري ذيربط و همکاري در تخصيص اصولي اعتبارات مصوب

10- تهيه و تنظيم و پيشنهاد به موقع بودجه هاي جاري و عمراني شيلات استان براساس دستورالعمل هاي ابلاغ شده

11- نظارت بر کليه فعاليت هاي مربوط به حفاظت از منابع آبزي در چارچوب دستورالعمل هاي ابلاغ شده از سوي کميسيون هاي مصوب و معاونت صيد و هدايت حفاظت از منابع آبزي توسط يگان حفاظت

12- طرح و پيگيري دعاوي مربوط به شيلات استان در مراجع حقوقي استان و ارائه گزارشات لازم از استيفاي حقوق شيلات در چارچوب دستورالعمل هاي ابلاغ شده و انجام ساير فعاليت هاي حقوقي مربوط

فایلهای ضمیمه
کد فایلشرحمشاهده
3 ~/asasname//